കളവ് MALAYALAM SHORT FILM -Kariyila-Kalavu

5 Просмотры

Hi Friends നിങ്ങൾ മുകളിൽ കാണുന്നത് നമ്മുടെ Short Film ആണ് നമ്മുടെ short film ഇഷ്ടപ്പെട്ടെങ്കിൽ ഒരു LIKE പിന്നെ നമ്മുടെ CHANNEL 'കരിയില' ഒന്ന് SUBSCRIB...

Дата загрузки:2019-06-07T14:45:05+0300

Издатель
Hi Friends നിങ്ങൾ മുകളിൽ കാണുന്നത് നമ്മുടെ Short Film ആണ്
നമ്മുടെ short film ഇഷ്ടപ്പെട്ടെങ്കിൽ ഒരു LIKE പിന്നെ നമ്മുടെ CHANNEL 'കരിയില' ഒന്ന് SUBSCRIBE ചെയ്യണേ
ENJOY THE VIDEO ..


GUYS PLZ SHARE MAXIMUM IF YOU LIKE OUR SHORT FILM

OUR SHORT FILM TEAM

EDITING : ASWIN AMBALATHARA, AADIKESH RAJEEV
STORY : SIDHARTH PAVITHRAN
CAMERA : ASWIN AMBALATHARA
MUSIC : JOB SAJ...!
PRODUCER : AADIKESH RAJEEV
DIRECTOR : GOKUL SADASIVAN

CASTING

IRFAN
SIDHARTH PAVITHRAN
KICHU
JYOTHISH
GOKUL SADASIVAN

Credits :
https//youtu.be/0zVKUOsUgMQ
https//youtu.be/zMvCfm_AjYo
https//youtu.be/icgBviS1k6s
Категория
Фильмы
Комментариев нет.